image
    วิธีการเลี้ยงไก่สำหรับชน การเลี้ยงไก่สำหรับชนนั้น มีหลายอย่างหลายชนิดแล้วแต่ครูบาจารย์ใดจะสั่งสอนมาแต่ที่จะนำมากล่าวนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด ระยะการปล้ำและทำตัวไก่หนุ่ม ไก่หนุ่มที่จะเริ่มเลี้ยงครั้งแรก ต้องลงขมิ้นให้ทั่วทั้งตัวเสียก่อน เพื่อสะดวกในการอาบน้ำ และป้องกันไรได้ดีอีกด้วย     เริ่มอาบน้ำเวลาเช้าทุกวัน  ควรที่ใช้ผ้าประคบหน้าทุกครั้งที่มีการอาบน้ำ ลงกระเบื้องเนื้อตัวบางๆ แล้วลงขมิ้นตามเนื้อบางๆ แล้วนำไปผึ่งแดด พอรู้ว่าหอบก็นำไก่เข้าร่ม อย่าให้กินน้ำจนกว่าจะหายหอบจึงจะให้กินน้ำได้ไก่ผอมไม่ควรพึ่งแดดให้มากเพราะจะทำให้ผอมมากไปอีกถ้าอ้วนเกินไปต้องผึ่งแดดให้มากสักหน่อยเพราะจะทำให้น้ำหนักลดลงได้ และควรคุมน้ำหนักทุกครั้งที่มีการซ้อม และการเลี้ยงทุกวันตอนเช้า     อาบน้ำประมาณ 7 วัน แล้วจึงเริ่มซ้อมครั้ง แรกสัก 2 ยกๆ ละไม่เกิน 12 นาที ซ้อมสัก 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ซ้อมยกละ 15 นาที และรวมแล้วให้ได้ 6 ยก ในระยะการปล้ำแต่ละครั้งควรจะมีเวลาห่างกันประมาณ 10-15...